Regulamin forum

W tym dziale są umieszczane ogłoszenie i informacje odnośnie tego forum.

Regulamin forum

Postprzez admin » 7 lis 2012, o 17:21

Regulamin

1. Ogólne
1.1 Zanim zarejestrujesz się na forum musisz zapoznać się z tym regulaminem.
1.2 Złamanie regulaminu może być nagrodzone ostrzeżeniem lub w szczególnych wypadkach wyrzuceniem z forum (tzw. "banicja").
1.3 Forum ma charakter niekomercyjny. Wszelkie korzystanie z forum po zarejestrowaniu i akceptacji regulaminu jest w pełni darmowe.
1.4 Jeżeli zakładasz temat z problemem nazwij go precyzyjnie np. "Jak przerobić konsole", tematy typu "POMOCY!!", "Problem z przeróbką" itp. mogą zostać wyrzucone do kosza przez moderatora.
1.5 Zabrania się używania obraźliwych słów. Obrażania innych użytkowników. Śmiania się z wyznań religijnych itp. Użytkownik musi wszystkich traktować z szacunkiem, każde nieprawidłowe zachowanie będzie karane.
1.6 Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail rejestracji w celach marketingowych, co rozumie się przez wykorzystywanie adresu e-mail na potrzeby wysyłki treści handlowych przez podmioty współpracujące z forum oraz firmą będącą właścicielem forum. Użytkownik posiada możliwość wypisania się z danej listy wysyłkowej za pomocą formularza, do którego odnośnik znajduje się w każdej wysyłanej wiadomości e-mail o charakterze reklamowym.
1.7 Nie wolno kasować komentarza Admina/Moderatora w swoim poście, nie zależnie od tego czy jest to pochwała czy upomnienie.
1.8 Każdy użytkownik może posiadać tylko i wyłącznie jedno konto. Multikonta będą banowane.
1.9 Zabrania się reklamowania innych warezów.

2. Pisanie nowych tematów i postów
2.1 Jeżeli temat zawiera treści przeznaczone raczej dla czytelników dorosłych, powinien mieć dopisek [18+].
2.2 Użytkownik musi zakładać tematy w odpowiednich działach. Tematy założone w złych działach będą przenoszone do odpowiednich przez moderatorów.
2.3 Przed założeniem tematu należy sprawdzić, czy już nie istnieje na forum. Sprawdzamy to opcją szukaj.
2.4 Zabrania się spamowania, nabijania postów. Posty zawierające samą emotikonę zostaną usunięte, a autor dostanie ostrzeżenie.
2.5 Na forum zabrania się reklamowania czy podawania linków do podobnych stron, warezów itp...
2.6 Gdy użytkownik dodaje poradnik lub newsa musi pamiętać o umieszczeniu źródła.
2.7 Na forum używamy poprawnej polszczyzny. Tj. piszemy z polskimi znakami oraz bez błędów ortograficznych (jeżeli z jakiegoś powodu nie masz polskich znaków poinformuj o tym w pisanym poście).
2.8 Na forum dziękujemy klikając odpowiedni przycisk Obrazek Każdy post typu "Dzięki :)" będzie usuwany.


3. Avatar oraz Podpis
3.1 Avatar i podpis nie mogą zawierać treści reklamowych, rasistowskich, obrażających.
3.3 Obrazek podpisu nie może przekraczać wymiarów 500px (szerokość) na 200px (wysokość)
3.4 Avatar nie może przekraczać wymiarów 150px na 150px
Administrator
 
Posty: 1

Re: Regulamin forum

Postprzez dred05 » 9 wrz 2013, o 18:45

Terms And Conditions (translated into English for general audience)

1. General
1.1 Before you sign up on the forum you need to familiarize yourself with the terms and conditions.
1.2 violation may be rewarded with a warning, or in special cases, throwing from the forum (also called. "banishment").
1.3 Forum is non-commercial. Any use of the forum after registration and acceptance of the rules of procedure is completely free.
1.4 If you about the problem of name it precisely. "How to convert console", themes like "help!", "the Problem with the remake of", etc. can be thrown into the trash by a moderator.
1.5 it is prohibited to use offensive words. Insulting other users. Making fun of religious denominations, etc. You must all be treated with respect, any abnormal behavior will be punished.
1.6 user agrees to the processing of e-mail address for marketing purposes, what is meant by using e-mail for dispatch of commercial content by entities cooperating with the board and the company that owns the forum. You have the opportunity to unsubscribe from the mailing list using the form to which reference is in every sent e-mail messages of a commercial nature.
1.7 do not delete comment the admin/moderator in his post, no matter whether it's praise or rebuke.
1.8 any user can have only one account. Multi-accounts will be banned.
1.9 it is forbidden to advertise other warez.

2. Write new topics and posts
2.1 if the subject contains content intended for adult readers, should have a PostScript [18 +].
2.2 the user must assume the topics in their respective departments. Subjects founded in bad sections will be moved to appropriate by the moderators.
2.3 before the Foundation of the topic, verify that no longer exists on the forum. Check this option to search.
2.4 it is forbidden to spamming, punching posts. Posts containing the same emoticon will be deleted, and the author gets a warning.
2.5 at the forum it is prohibited to advertise or make links to similar sites, warez, etc ...
2.6 when the user adds a guide or news must remember to include the source.
2.7 on the forum we use the correct Polish. I.e. we write with Polish characters and without spelling errors (if for some reason you do not have Polish characters tell about this in written post).
2.8 the forum thank you by clicking the appropriate button. Every post like "Thanks" will be removed.


3. Avatar and signature
3.1 the Avatar and signature may not contain advertising content, racist, insulting.
3.3 the image signature may not exceed the dimensions of the airplane (width) at 200px (height)
3.4 the Avatar must not exceed 150px dimensions to 150px
Przyjaciel
 
Posty: 52
Lokalizacja: Netherlands
Konsola: Xbox 360 jasper 16547
Podziękowania: 21


Powrót do Ogłoszenia

Kto przegląda temat

Użytkownicy przeglądający ten temat: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość